Służba Zdrowia – NHS

Podstawowe informacje o NHS

NHS – Państwowa Służba Zdrowia

NHS (National Health Service) – Państwowa Służba Zdrowia, oferuje świadczenia dla obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  a także  obywateli innych krajów, którzy również kwalifikują się do bezpłatnej opieki medycznej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

NHS utrzymywana jest ze środków publicznych. Z wyjątkiem opłat za przepisanie niektórych recept oraz opłat za opiekę okulistyczną i dentystyczną, z usług państwowej służby zdrowia może korzystać bezpłatnie każdy, kto  tu mieszka lub pracuje.

Do bezpłatnych świadczeń mają prawo osoby, które:

  • legalnie przebywają w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 12 miesięcy, oraz które przyjechały w innych celach niż leczenie;
  • przybyły do UK, w celu osiedlenia się na stałe;
  • przyjechały do pracy, również te prowadzące działalność;
  • podjęły w Wielkiej Brytanii studia, lub kurs trwający co najmniej sześć miesięcy;

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (ang. European Health Insurance Card, EHIC) uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń medycznych w oparciu o EKUZ, w sytuacji nastąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak by nie musiał – w związku z koniecznością leczenia – przerywać pobytu w państwie członkowskim. EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).