Zatrudnienie

Krajowa płaca minimalna

Gdy rozpoczniesz pracę, pracodawca da ci do wypełnienia formularz P46 (Employee without a P45). Urzad Skarbowy  skontaktuje się  jeśli będzie potrzebować więcej informacji. Pracodawca musi, zgodnie z prawem, wypłacać ci co najmniej płacę minimalną. Różne stawki płacy minimalnej dotyczą różnych grup pracowniczych. Stawki te mogą się zmieniać co roku.  Poza kilkoma wyjątkami do minimalnej krajowej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy uprawnione są wszystkie zatrudnione w Wielkiej Brytanii osoby, które ukończyły 16 rok życia. Stawka ta wzrasta co roku w październiku – warto sprawdzić obowiązujące kwoty. Wysokość minimalnej płacy wyznacza się dla trzech przedziałów wiekowych. Najniższa stawka przysługuje pracownikom w wieku 16-17 lat, wyższa osobom w wieku 18-21 lat, a najwyższa zatrudnionym, którzy ukończyli 22. rok życia. Minimalna płaca pracowników sektora rolniczego różni się od minimalnego wynagrodzenia w innychsektorach. Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 028 9052 0813 . Obowiązujące stawki mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadkach, kiedy pracodawca zapewnia pracownikowi  zakwaterowanie lub udział w zatwierdzonych programach szkoleniowych.

Aktualne minimalne stawki płacowe znajdziecie Państwo na stronie: Gov UK

 

Więcej informacji:

 • wejdź na stronę internetową https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
 • zadzwoń na infolinie krajowych płac minimalnych (Pay and Work Rights Helpline) pod numer 0800 917 2368. Linia czynna od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku oraz od 9.00 do 13.00 w soboty.

Godziny pracy

Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy w Wielkiej Brytanii wynosi 48 godzin w 17 tygodniowym okresie rozliczeniowym. W przypadku zatrudnienia w gospodarstwie rolnym okres rozliczeniowy wynosi 26 tygodni. Przekroczenie maksymalnego wymiaru czasu pracy wymaga pisemnej zgody pracownika (tzw. klauzula “opt-out”)

Czas pracy obejmuje następujące okoliczności:
– lunche służbowe,
– czas spędzony na podróży służbowej, np. podróżujący handlowiec,
– czas spędzony na szkoleniu służbowym,
– pracę za granicą, w przypadku osoby pracującej dla pracodawcy prowadzącego działalność w Wielkiej Brytanii,
– czas spędzony w oczekiwaniu na przydzielenie zadań w miejscu pracy,
– wyjazd służbowy poza miejsce zamieszkania, z wykluczeniem czasu wolnego po zakończeniu dnia pracy, nawet jeśli wiąże się to z noclegiem poza domem,
– czas spędzony “na dyżurze” w miejscu pracy traktowany jest jako czas pracy, natomiast czas spędzony “na dyżurze” poza miejscem pracy i bez wykonywania obowiązków służbowych nie jest traktowany jako czas pracy. Wyłącznie czas spędzony “na dyżurze” poza miejscem pracy, lecz poświęcony wykonywaniu obowiązków służbowych uznany zostaje za czas pracy,
– jeśli pracownik wykonuje swoją pracę w domu, zgodnie za wcześniejszym porozumieniem z pracodawcą, wówczas czas ten może być uznany jako czas pracy.

Czas pracy nie obejmuje:

 • czasu spędzonego na dojazdach z miejsca zamieszkania do pracy i w drugą stronę,
 • przerw na wypoczynek, kiedy praca nie jest wykonywana,
 • czasu spędzonego na podróżowaniu poza zwykłym czasem pracy,
 • czasu spędzonego na szkoleniu niezwiązanym z pracą, tj. kursy wieczorowe lub kursy w ramach urlopu szkoleniowego.

Przerwy w czasie pracy

W czasie dnia pracy, dorosły pracownik ma prawo do przerwy, jeśli pracuje dłużej niż 6 godzin. Szczegóły dotyczące przerwy, łącznie z czasem jej trwania, mogą zostać ustalone w umowie, ale jeśli nie będzie miało to miejsca, przerwa musi trwać przez co najmniej 20 minut i pracownik na prawo do spędzenia jej poza stanowiskiem pracy.

Przerwa powinna zostać wykorzystana w trakcie 6 godzin (nie na początku ani też nie na końcu tego czasu) lub w czasie określonym przez pracodawcę.

Osoby młodociane mają prawo do 30-minutowej przerwy, jeśli pracują ponad 4,5 godziny.

Niektóre zawody są wyłączone z powyższych wymogów.

Prawo do wypoczynku w UK

Dorosły pracownik ma prawo do nieprzerwanego wypoczynku o długości nie mniej niż 11 godzin (12 godzin w przypadku osób młodocianych) na dobę.
Odstępstwa od tych przepisów mogą mieć miejsce w przypadku pracy wykonywanej na zmiany zgodnie z porozumieniem. W większości przypadków jednak, wyrównawczy czas wypoczynku musi zostać zapewniony.
Dorosły pracownik ma prawo do nieprzerwanego wypoczynku o długości nie mniej niż 24 godziny w ciągu 7 dni lub alternatywnie, w zależności od pracodawcy, do dwóch nieprzerwanych wypoczynków (z tego każdy trwający co najmniej 24 godziny) w ciągu 14 dni lub jeden nieprzerwany wypoczynek o długości co najmniej 48 godzin w ciągu 14 dni.

Uprawnienie do wypoczynku w trybie tygodniowym jest uzupełnieniem uprawnienia do 11 godzin wypoczynku w ciągu dnia, co należy przestrzegać, chyba że istnieje przeszkoda lub techniczny powód związany z organizacją pracy, uzasadniający włączenia całości lub części wypoczynku dziennego w wypoczynek tygodniowy.  Niektóre zawody są wyłączone z powyższych wymogów.

Nadgodziny w pracy w UK

Jeżeli chodzi o pracę w ramach nadgodzin to warunki płacowe zależą od pracodawcy.
Pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty większej stawki godzinowej za nadgodziny niż za pracę w ramach ustalonego etatu. Konkretne warunki płacowe powinny być zawarte w umowie o pracę.

Urlop

Każdy pracownik ma prawo do co najmniej 5.6 tygodni płatnego urlopu w ciągu roku (wliczając dni ustawowo wolne od pracy) – odnosi się do zatrudnionych pracujących w pełnym wymiarze godzin. Dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin długość urlopu jest obniżona w proporcji do czasu pracy.
Przykład:

 • Jeżeli pracujesz 5 dni w tygodniu  należy ci się 28 dni płatnego urlopu na rok (5.6 x 5)
 • Jeżeli pracujesz 2,5 dnia w tygodniu  należy ci się 14 dni płatnego urlopu na rok (5.6 x 2.5)

Pracownicy minimalnie muszą skorzystać z 4 tygodni płatnego urlopu. Pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi żadnych pieniędzy w zamian za nie podjętą pozostałą część urlopu ( w tym wypadku 1,6 tygodnia urlopu). Jest to również niezgodne z prawem, aby płacić pracownikom za ich ustawowe dni wolne od pracy poprzez system rolled-up holiday pay. Pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie za urlop w momencie gdy faktycznie z niego skorzystali, a nie jako dodatek do pensji na przestrzeni roku.

Czy niewykorzystany urlop w UK przepada?

Jeśli nie możesz wykorzystać wszystkich swoich dni urlopowych w jednym roku urlopowym (roku rozliczeniowym w Wielkiej Brytanii), możesz mieć prawo do przeniesienia niektórych dni na następny rok rozliczeniowy.

Generalnie, nie możesz przenieść ustawowych dni urlopu na rok następny jak również pracodawca nie ma obowiązku wypłacić za niego ekwiwalentu pieniężnego (ustawowy urlop jest to minimalna ilość płatnego urlopu w ciągu roku – pracując na 5 dni przysługuje ci 28 dni płatnego urlopu na rok).

Pracodawca jednak dobrowolnie może przenieść niewykorzystane dni na następny rok – zależy to jednak od dobrej woli pracodawcy.

Jeśli niewykorzystany urlop wynika z odmowy pracodawcy udzielenia urlopu, sprawa może być sporna. W takich sytuacjach zaleca się kontakt z doradcą – bezpłatną poradę prawną można uzyskać w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau): www.citizensadvice.org.uk

O urlop powinno się występować z wyprzedzeniem dwa razy dłuższym niż długość wnioskowanego urlopu.

Bank Holidays – ustawowe dni wolne od pracy w UK

Bank Holidays to w UK dni ustawowo wolne od pracy. W tych dniach pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi 100 proc. wartości wynagrodzenia jakie otrzymuje za normalny dzień pracy.

Praca na nocną zmianę w UK

Pora nocna jest to czas pomiędzy godziną 23.00, a 6.00 rano, choć pracodawca i pracownik mogą określić tym mianem inną porę. Jeśli będzie miało to miejsce, czas ten musi wynieść co najmniej 7 godzin i obejmować przedział czasowy od godziny 24.00 do 5.00 rano.

Pracownicy nocnej zmiany nie powinni pracować więcej niż średnio osiem godzin dziennie, łącznie z nadgodzinami, – w przypadku kiedy są one częścią normalnych godzin pracy pracownika nocnej zmiany.

Czy otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie, jeśli pracujesz w nocy?
Wszystko zależy od pracodawcy i umowy jaką zawarliśmy z tytułu pracy.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpłatnie:

 • Szkolenie umożliwiające wykonywanie pracy w sposób bezpieczny.
 • Środki ochrony w miejscu pracy, w przypadku jeżeli takie są wymagane (takie jak odzież robocza i ochronna, buty czy półbuty, ochrona oczu i środki ochrony słuchu, rękawice, maski ochronne itp.).
 • Kontrola stanu zdrowia w przypadku gdy praca odbywa się w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia.
 • Regularne kontrole zdrowia w przypadku pracy nocnej i badanie stanu zdrowia przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

(źródło: polemi.co.uk; EURES;)

Strona aktualizowana 01/05/2018